Vypracovanie dokumentácie

 • vnútorný organizačný predpis zamestnávateľa
 • vnútornú predpis pre zavedenie riadenia systému BOZP
 • vypracovanie osnov školenia z BOZP podľa charakteru výroby objednávateľa
 • pracovný poriadok v rozsahu požiadaviek zákonníka práce
 • ďalšie prevádzkové a organizačné predpisy podľa potrieb objednávateľa
 • aktualizácia organizačných predpisov v súlade s platnými predpismi
 • vypracovávame nasledovné predpisy
 • prevádzkové predpisy
 • návody na používanie strojov a zariadení
 • miestne bezpečnostné predpisy pre používanie strojov a technických zariadení, prístrojov ako aj náradia
 • dopravno - prevádzkový predpis
 • miestny bezpečnostní predpis pre prevádzku a údržbu manipulačných vozíkov
 • miestne predpisy pre prevádzkovanie skladov
 • prevádzkové predpisy pre technické zariadenia
 • a ďalšie
 • smernice a pracovné postupy
 • smernica BOZP
 • smernica pre poskytovanie OOPP
 • smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • smernica na kontrolu používania alkoholických nápojov
 • smernica na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
 • smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 • smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
 • smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
 • smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole
 • smernica pre postup posudzovania nebezpečenstiev, ohrození a vyhodnotenie rizík
 • a ďalšie
 • Prevádzkové predpisy pre stavebné činnosti
 • Plán BOZP na stavenisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis semper enim, vel luctus leo dictum venenatis. Proin ac justo non orci rutrum ullamcorper.