Školenia z BOZP

  • vstupné školenie novoprijatých zamestnancov pred nástupom do zamestnania
  • opakované školenia vedúcich zamestnancov o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • opakované školenie zamestnancov administratívnych profesií o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • opakované školenie zamestnancov robotníckych profesií o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • školenie referentských vodičov
  • školenia prác vo výškach bez použitia horolezeckej techniky
  • Ďalšie odborné školenia podľa potrieb obchodného partnera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis semper enim, vel luctus leo dictum venenatis. Proin ac justo non orci rutrum ullamcorper.