Odborná spôsobilosť našich zamestnancov

Všetky činnosti ktoré ponúka naša firma sú založené na tradícii, skúsenostiach a kvalite ktoré vyplývajú z dlhodobého pôsobenia v tejto oblasti ako aj na základe odbornej spôsobilosti.

Zavedenie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • zavedenie systému riadenia BOZP podľa potrieb objednávateľa
 • Vykonanie vnútorného auditu

Previerky na pracovisku

 • vykonávame pravidelné kontroly pracovísk so zameraním na dodržiavanie platných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
 • vykonávame ročné previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vykonávame audity bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre overenie stavu riadenia a zaisťovania BOZP vrátane vypracovania návrhov na odstránenie zistených nedostatkov

Hodnotenie rizík

 • vymedzenie pracovného priestoru v ktorom sa bude vykonávať hodnotenie rizík
 • vyhľadanie a analýza pracovných rizík – stanovenie najvodnejšej metódy
 • vyhľadanie a analýza rizík u nových strojných zariadeniach
 • návrhy na odstránenie alebo zníženie negatívneho pôsobenia rizík
 • pravidelné hodnotenie pracovných rizík
 • prerokovanie zistených pracovných rizík so zástupcami zamestnávateľa a zamestnancov

Vyšetrovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania

 • vyšetrenie pracovného úrazu na mieste vzniku úrazu a spracovanie dokumentácie z jeho vyšetrovania
 • vypracovanie dokumentácie potrebnej na odoslanie zamestnávateľom na príslušné orgány v stanovených termínoch
 • zastupovanie organizácie pri vyšetrovaní a pracovných úrazov
 • vypracovanie a dodanie knihy úrazov pre evidenciu pracovných úrazov
 • vedenie evidencie všetkých pracovných úrazov u objednávateľa

Konzultácia a poradenstvo

 • bezplatná konzultácia pre stálych klientov telefonicky alebo e- mailom
 • vypracovanie stanoviska, posudku alebo správ podľa potrieb objednávateľa

Zastupovanie pri jednaní a kontrolách štátneho odborného dozoru

 • obchodných partnerov zastupujeme pri jednaniach ako aj pri kontrolách štátneho odborného dozoru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis semper enim, vel luctus leo dictum venenatis. Proin ac justo non orci rutrum ullamcorper.